Provinciaal Kapittel 2019

vrijdag 29 maart 2019

Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei 2019 komt ons provinciaal kapittel bijeen in Huize Elisabeth bij de Franciscanessen van Denekamp. Om de drie jaar vindt zo’n kapittelvergadering plaats. Om de zes jaar is er een keuzekapittel; dan worden de minister-provinciaal en de vice-provinciaal gekozen. Dit jaar is het zo’n keuzekapittel. De grondlijn van de vergadering zal zijn: het toetsen van de praktijk van het leven aan onze Regel.

Bij een keuzekapittel is een generaal visitator aanwezig. Hij is door de minister-generaal benoemd als zijn vertegenwoordiger en is als zodanig ook de voorzitter van het kapittel. Tot zijn taken behoort ook het visiteren (bezoeken) van alle broeders voor een persoonlijk onderhoud. Voor het kapittel dit jaar is Franz Josef Kröger tot visitator benoemd. Hij is lid van de Duitse provincie van de Heilige Elisabeth, van welke provincie hij vice-provinciaal en provincie-econoom is. Inmiddels heeft hij zijn visitatieronde beëindigd.

Voorbereidende vergadering
Ter voorbereiding van de kapittelvergadering in mei, kwam het kapittel reeds op 25 maart samen in Stadsklooster San Damiano te ’s-Hertogenbosch. Er is een begin gemaakt met de terugblik op de afgelopen bestuursperiode van drie jaar. Het ‘materiaal’ voor deze terugblik werd gevormd door de verslagen van het bestuur en de verschillende commissies en werkgroepen. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de zogenaamde provincieprojecten, het project ’s-Hertogenbosch, de communicatie en naar wat op het terrein van vorming en studie is verricht. Tijdens deze vergadering zijn de agendapunten voor de vergadering in mei aangedragen, is de agendacommissie gekozen en werden er verdere concrete afspraken gemaakt rond dagorde, liturgie-vieringen enz.
 

Provincieprojecten
Eén van de taken van het provinciaal kapittel is het beoordelen van het gevoerde beleid en het uitzetten van beleidslijnen. Dat geldt deze keer bijzonder de evaluatie van de provincieprojecten die op het kapittel van 2013 van start zijn gegaan. Daarbij komt de vraag aan de orde of we deze projecten al dan niet zullen continueren – en zo ja, hoe dan. Het betreft:

  • Franciscaans Jongerenwerk. Een belangrijk project in onze provincie, met als centrale plaats: Megen. Ook is daar jaarlijks het Franciscaans Jongeren Treffen. Activiteiten vinden ook elders plaats, bijvoorbeeld in Amsterdam.
  • Tijdschrift voor Verkondiging. Inmiddels is dit tijdschrift digitaal beschikbaar. Het is overigens een project dat mede gedragen wordt door de minderbroeders franciscanen in Vlaanderen.
  • Magazine ‘Franciscanen.nl’. Het is één van de communicatiemiddelen van onze provincie en zal dan ook op de kapittelvergadering besproken worden binnen het brede veld van de gehele communicatie.
  • Stadsklooster La Verna. Het is de nieuwe naam van het ‘Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling’. Openheid naar de samenleving blijft een belangrijke pijler in het activiteitenaanbod.

Naar de toekomst
De bespreking van andere beleidspunten – onder andere communiteitsvorming, ouderenzorg, studie en vorming, financiën, invulling van commissies en werkgroepen – zal steeds in het teken staan van gerichtheid op de toekomst. En dat geldt zeker ook voor de keuze van de provinciaal, de vice-provinciaal en de vier definitoren (bestuursleden).

Auteur: br. Ton Peters ofm
Op de foto: Generaal Visitator br. Franz Josef Kröger ofm
Verschenen in Franciscanen.nl, maart/april 2019.

webdesign: Artis.