Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020 - met een wereldwijdgebed voor 24 mei - 12:00 uur

woensdag 13 mei 2020
Logo van de Laudato Si’-week  © 2020 Copyright, The Global Catholic Climate Movement

Het is vijf jaar geleden dat de pauselijke encycliek "Laudato si’" uit kwam, waarin paus Franciscus aandacht besteedde aan ecologie, armoedebestrijding en de rol van de Kerk hierin. Om dit te vieren werd er al lange tijd gewerkt aan een "Laudato si-week".Vanwege de coronapandemie gaat deze week in gewijzigde vorm door. Op 3 maart jl. riep de paus in de volgende videoboodschap op deel te nemen aan deze speciale week.

Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de integrale menselijke ontwikkeling is nauw betrokken bij de organisatie van de Laudato si'-Week. Verder werken tientallen internationale en landelijke katholieke organisaties mee, waaronder de Global Catholic Climate Movement, Caritas Internationalis, Cidse en de internationale vereniging van generale oversten (USG/UISG).

 

Alles is verbonden

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

 

De Laudato si’-Week is een gelegenheid voor geloofsgemeenschappen wereldwijd om bijeen te komen, zich gezamenlijk te bezinnen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toekomst heeft.

 

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Van 16 tot 23 mei vinden er online trainingen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie.

De afsluiting vindt plaats op zondag 24 mei, met een wereldwijde dag van gebed.

 

Een gebed voor de gehele wereld

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website laudatosiweek.org Het gebed kan via sociale media worden gedeeld met de hashtag #LaudatoSi5.

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’:
(vertaling Gerard Moorman, KNR)

Liefdevolle God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,
ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen
achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen

Materiaal voor de Laudato si’-Week

Katholieke gemeenschappen die aandacht willen besteden aan de Laudato si’-Week, kunnen tips en suggesties vinden op de speciale website van de Laudato si’-Week: laudatosiweek.org Daar is materiaal te vinden voor onder andere websites, sociale media en parochiebladen. De informatie is beschikbaar in Engels, Spaans, Portugees, Italiaans, Frans, Duits en Pools.

De week vormt de start voor verdere bezinning en actie. De dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling moedigt geloofsgemeenschappen aan om in mei ook al voorbereidingen te treffen voor de Wereldgebedsdag voor de schepping (1 september) en de ‘Periode van de schepping’ (1 september – 4 oktober), een periode waarin christelijke kerken van alle denominaties extra aandacht besteden aan de opdracht voor de aarde te zorgen en haar te behoeden.

En ook na deze periode blijft aandacht geboden voor God’s schepping. Christenen uit de hele wereld zullen op de klimaattop van 2021 in Glasgow hun stem laten horen. Laudato si’ is voor velen, niet alleen katholieken, een houvast en gids op weg naar een betere wereld. De dicasterie voor integrale menselijke ontwikkeling vraagt ons de Laudato si’-Week te beschouwen als begin van een “jaarlange weg van transformatie te midden van de huidige crisis, waarin wij verder gaan in gebed, bezinning en voorbereidingen voor een betere wereld.”

Bericht overgenomen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

webdesign: Artis.